Usługi

Podstawowym przedmiotem oferty jest umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, obejmująca wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości,
a w szczególności:
 1. Czynności formalno – prawne:
  • przejęcie dokumentacji od developera,
  • przygotowanie wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnoty mieszkaniowej,
  • wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań rocznych sprawozdawczych
   oraz zebrań wynikających z aktualnej sytuacji wspólnoty (zawiadamianie o zebraniach, prowadzenie głosowania, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie itp.),
  • przygotowanie projektów rocznego planu gospodarczego (planu rzeczowo-finansowego),
   w tym przychodów i wydatków funduszu remontowego,
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań z zarządu nieruchomością wspólną, w tym z wykonania rocznego planu gospodarczego,
  • prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty,
  • prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • opłacanie ze środków wspólnoty podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających
   od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,
  • zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości.
 2. Czynności związane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem nieruchomości:
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym książki obiektu budowlanego,
  • zlecanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
  • zapewnienie przeprowadzania, w zakresie ustalonym w uchwałach właścicieli lokali, remontów budynków i ich urządzeń technicznych,
  • zapewnienie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów, kontrolę wykonania umowy przez usługodawcę oraz propozycje zmian i rozwiązywanie umów dotychczasowych w sytuacji gospodarczo uzasadnionej,
  • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu
   oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
  • zapewnienie bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu,
  • zapewnienie utrzymania w porządku i czystości terenu, pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
 3. Czynności związane z ubezpieczeniem mienia:
  • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty
   z tytułu odpowiedzialności cywilnej, negocjowanie warunków z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
  • sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
 4. Księgowość:
  • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów, rozrachunków z innych tytułów
   oraz przygotowanie sprawozdań rocznych,
  • analiza kosztów,
  • opracowanie racjonalnej gospodarki finansowej nieruchomości,
  • opracowanie planu gospodarczego i jego kontrola,
  • windykacja należności, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z uchwałami właścicieli lokali,
  • Internetowy system dokonywania płatności – obsługa bankowa bez dostępu do środków finansowych.